GS娛樂城

GS娛樂城

不知《伤寒论》原有治此证的方,即白虎加人参汤也。此鼠疫之邪,闭塞其少阴,致肾气不能上达也。

 答曰∶冲为血海,居少腹之两旁。 因头疼甚剧,且舌苔犹白,疑犹可汗解。

其人或纵欲太过而失于调摄,则肾脏因虚生热。故能于肺、肝、肾、心四脏皆能有所补益也。

为其怔忡太甚,不暇取药,急用生鸡子黄四枚,温开水调和,再将其碗置开水盆中,候温服之,喘遂止,怔忡亦见愈。愚屡见此等医者误人,心甚恻怛。

自拟得此方以来,救人多矣。 遂更用赭石四两,煎汤一大碗,分三次陆续温饮下,胸次遂通,饮水不吐。

询方于愚,因思其屡次发汗不效,似不宜再发其汗,以伤其津液。在血室之两旁,与血室相通。

Leave a Reply